Administratorrettigheter på Facebook-kontoer

 In Artikler

Det er vanlig at selskaper, organisasjoner og foreninger er synlige på sosiale medier, som for eksempel Facebook. Facebook-profiler opprettes av en fysisk person, og vedkommende er og forblir administrator inntil rettigheter overdras til andre. Administrator har tilgang og kan styre alle funksjoner i profilen. Hva skjer når administrator ikke lenger har tilknytning til selskapet eller organisasjonen? Hvem er den reelle «eier» av Facebook-profilen og hvem skal ha administratorrettigheter?  Hvilke regler gjelder? Hva kan gjøres i praksis?

Styring av Facebook-profilen

Markedsføring via sosiale medier blir stadig viktigere for profesjonelle aktører. Hvordan en organisasjon fremstår utad og hva som legges ut på Facebook er meget viktig, og derfor må ledelsen i de respektive foretak eller organisasjoner ha full kontroll over egen Facebook-side. Den som innehar administratorrettigheter må derfor være en person som er direkte knyttet til og ansvarlig på vegne av selskapet. En Facebook-profil opprettes av en fysisk person, og med mindre personen overfører administratorrettighetene til andre, forblir vedkommende administrator selv om vedkommende ikke lenger er ansatt eller har tilknytning til organisasjonen/virksomheten. For å unngå unødvendige problemer og diskusjoner bør det opprettes rutiner for overdragelse av administratorrettigheter.

Hva kan gjøres hvis administrator ikke gir fra seg rollen frivillig?

Det naturlige er at administrator overdrar rettigheter til andre i selskapet når vedkommende slutter i jobben eller trer ut av organisasjonen, men hva hvis overdragelse ikke skjer frivillig? Hvis overdragelse nektes må arbeidsgiver eller ledelsen i en organisasjon dessverre gå rettens vei. Som regel starter saken med en begjæring om midlertidig forføyning, og dersom domstolen tar begjæringen til følge, kan administrator-rettigheter enten bli overført som tvangstiltak av namsmannen, eller rettigheter kan kreves overført innen konkrete tidsfrister med fastlagte satser for dagbøter.

Eksempel fra virkeligheten

For de aller fleste som administrerer en facebook-konto på vegne av arbeidsgiver eller en organisasjon vil det være helt innlysende at rettighetene må overdras når man forlater selskapet. Men praksis viser at ikke alle har en slik forståelse.

Advokatfirmaet Lippestad har nylig bistått en forening med å få overført administrator-rettigheter fra et tidligere styremedlem.

Styremedlemmet ble en rekke ganger bedt om å overføre rettighetene, men nektet å etterkomme oppfordringene. For foreningen er Facebook-siden meget viktig på flere måter. Facebook-profilen er en viktig informasjonskanal både med hensyn til å synliggjøre foreningens arbeid og for å sikre nødvendig finansering av foreningens arbeid. Det ble vurdert å opprette en ny Facebook-side, men siden den opprinnelige profilen allerede har over 100 000 følgere, var det ikke aktuelt å begynne helt fra scratch. Foreningen ventet i det lengste med å begjære tvangstiltak, men etter mange uker med venting, og med bakgrunn i hendelser som ga foreningen grunn til å frykte at Facebook-siden ville bli ødelagt eller slettet, ble det begjært midlertidig forføyning uten forutgående muntlig behandling. Det vil si at det ble begjært tvangstiltak UTEN at vedkommende ble underrettet på forhånd. Tingretten tok begjæringen til følge og dagen etter ble tiltak iverksatt av namsmannen med bistand av politiet.

Saksøkte benyttet seg av sin rett til å kreve etterfølgende muntlig behandling og det ble avholdt rettsmøte som endte med at den opprinnelige kjennelsen ble stadfestet. Totalt må saksøkte nå betale NOK 68.000,- i sakskostnader i tillegg til utgifter til egen advokatbistand.

Å begjære og få gjennomført tvangstiltak kan oppfattes som meget ubehagelig både fra saksøker og saksøkte, men noen ganger finnes det ingen annen utvei.

Advokatfirmaet Lippestad bistår organisasjoner og virksomheter i rettslige problemstillinger. Det er bare å ta kontakt på e-post eller tlf 22 94 10 20 for å finne ut hvordan vi kan bistå.

Nylige Poster

Start typing and press Enter to search