Bedre Tilrettelegging av Brukerstyrt Personlig Assistanse: En Advokats Perspektiv på søknad avslag

 In Artikler

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært en viktig rettighet for personer med nedsatt funksjonsevne i flere år. Formålet med BPA er å gi enkeltpersoner muligheten til å leve et aktivt og selvstendig liv ved å tilrettelegge praktisk bistand og opplæring. Likevel ser vi avslag på avslag fra kommuner der mennesker ender i uverdige situasjoner. Våre advokater tilgjengelig for hjelp for de som har fått avslag på sine søknader.

Problemet med BPA i nåværende Form

BPA er ment å være et verktøy for likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse . Imidlertid har BPA-ordningen vist seg å være utilstrekkelig for mange, til tross for at retten til BPA er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. Dette kan delvis tilskrives kommunenes varierende vurderinger av brukernes hjelpebehov, som noen ganger kan mangle nødvendig medisinsk kompetanse. I tillegg ser vi at enkelte kommuner ikke vurderer om brukeren har krav på helsetjenester organisert som BPA, men tilbyr alternative tjenester som hjemmesykepleie.

Konsekvensene av slike feilvurderinger er at mange brukere ikke får muligheten til å leve et aktivt og selvstendig liv, til tross for den lovpålagte retten til BPA. Dette har ikke bare negative effekter på deres livskvalitet, men kan også føre til forverret helse og unødvendige kamper med kommunen, der livet plutselig handler om dette og resten må stå på vent.

Rettskrav på Brukerstyrt Personlig Assistanse

Rettighetsfestet krav på brukerstyrt personlig assistanse trådte i kraft 1. januar 2015 for personer med et varig bistandsbehov over 32 timer per uke. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d) at en bruker har rett til BPA hvis bistandsbehovet er minst 32 timer per uke. Det er kommunens ansvar å fastslå hvor mange timer personlig assistanse brukeren trenger, men det er viktig at brukeren selv informerer kommunen grundig om sitt hjelpebehov for å sikre en riktig vurdering.

BPA-ordningen skal dekke praktisk bistand og opplæring, inkludert støttekontakt og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Praktisk bistand kan omfatte hjelp med dagliglivets gjøremål både hjemme og ute, inkludert opplæring for å mestre daglige oppgaver. Helsetjenester er i utgangspunktet ikke inkludert i BPA, med mindre kommunen vurderer det som forsvarlig og hensiktsmessig.

Behov for Endring og Advokatbistand:

Selv om retten til BPA er lovfestet, er det klare utfordringer med ordningen. Dette inkluderer ulik praksis mellom kommuner, lav kompetanse om BPA-ordningen, og mangel på informasjon til brukere. Dette er grunner til at mange som har krav på BPA ikke får den bistand de trenger.

Vi som advokater har en avgjørende rolle i å hjelpe de som har fått avslag på BPA-søknader. Vi kan bistå med å klage på avslag og representere klienter i klagesaker. Og hjelpe med å sikre at kommunen tar riktig hensyn til dine behov og rettigheter.

Forslag til Endringer:

For å forbedre BPA-ordningen er det behov for endringer på nasjonalt nivå. En offentlig utredning (NOU) i 2021 undersøkte muligheter for forbedringer av ordningen. Noen av de foreslåtte endringene inkluderer å flytte ansvaret for BPA fra kommunene til staten for å sikre en mer ensartet praksis over hele landet. Det er også foreslått opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for BPA for å øke kunnskapen om ordningen.

Men i mellomtiden kan våre advokater hjelpe de som har fått avslag på BPA-søknader med å sikre deres rettigheter.

Ta kontakt!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search