Endringer i permitteringsregelverket

 In Artikler, Nyheter

Som varslet har regjeringen i dag 13.03.2020 kommet med forslag til tiltak for å bistå næringslivet økonomisk gjennom den vanskelige situasjonen. Formålet med forslagene de har lagt frem er å unngå konkurser og oppsigelser som følge av koronautbruddet. Av særlig interesse for mange arbeidsgivere er forslaget om å redusere perioden med lønnsplikt i forbindelse med permitteringer.

Reduksjon av arbeidsgiverperioden

Regjeringen har nå fremmet forslag om endringer i Lov om lønnsplikt under permittering. Forslaget går ut på å redusere arbeidsgiverperioden ved permitteringen fra 15 til to dager. På denne måten vil arbeidsgivers kostnader ved permittering bli redusert.

Lovendringen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at permitteringer som er iverksatt før endringen trer i kraft vil være omfattet av endringen. Dette betyr at dersom arbeidsgiverperioden allerede har vart lenger enn to dager, skal den anses å være avsluttet

De arbeidsgivere som nylig har sendt ut permitteringsvarsel bør, om de ikke allerede har gjort det i forbindelse med permitteringen, oppfordre alle arbeidstakere om å ta kontakt med NAV snarlig for å få informasjon om søknad om dagpenger.

Det er foreslått at endringen trer i kraft straks. Foreløpig blir det foreslått at endringen skal være frem til 31. oktober 2020. Endringen er ikke formelt vedtatt, men det er ventet at dette skjer innen kort tid. Det er videre varslet at ytterligere endringer vil kunne bli aktuelt etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Bakgrunn – Lønnsplikt under permittering

Med unntak av Lov om lønnsplikt under permittering er ikke permittering lovfestet, men følger av tariffavtaler og langvarig praksis i arbeidslivet. Ved permittering blir arbeidstaker midlertidig løst fra arbeidsplikten, og arbeidsgiver blir midlertidig fritatt for lønnsplikten. Arbeidsforholdet fortsetter å bestå, men settes på «vent».

Før arbeidstakere kan permitteres, er det blant annet krav om saklig grunnlag for permittering, informasjon/drøftelser med tillitsvalgte i tillegg til at det videre må foretas en saklig utvelgelsesprosess blant de ansatte dersom ikke hele arbeidsstokken skal permitteres.

Når de ansatte permitteres, skal de gis et skriftlig varsel før permittering kan igangsettes. Normalt er varslingsfristen minst 14 dager, men det gjelder en unntaksbestemmelse om at varslingsfristen kan settes til kun to dager dersom det er uforutsette hendelser. NAV har uttalt at de legger til grunn at koronautbruddet anses som en uforutsett hendelse og at varslingsfristen følgelig kan settes til to dager.

Har du spørsmål vedrørende arbeidsgiveransvar og permittering på bakgrunn av koronaviruset, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send e-post til kontor@advokatlippestad.no eller ring 22 94 10 20. 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search