Har du fått problemer med hørselen på grunn av jobben?

 In Artikler

Et økende antall arbeidstagere får problemer med hørselen på grunn av støy på jobben. Det kan stamme fra arbeid i tradisjonell verksted- og prosessindustri, men like gjerne fra arbeid i barnehager, i Forsvaret og på andre lydeksponerte arbeidsplasser. Dessverre er det en betydelig mangel på kunnskap om at dette også gir dem erstatningsrettigheter, ikke bare for de daglige problemene hørselssvikten medfører, men også for det inntektstapet man lider. Et økende antall arbeidstagere får problemer med hørselen på grunn av støy på arbeidsplassen. Har du larmskade og tror den skyldes jobben din?

Kjell Inge Ambjørndalen har bistått arbeidstakere med larmskader og tinnitus i mange år. De siste årene har en stor andel av disse arbeidet off-shore. Dette skyldes nok mest tilfeldigheter, og at muligheten for å viderebringe kunnskap om slike rettigheter er enklere innenfor én yrkesgruppe enn i et mangfoldig og bredspektret arbeidsliv rundt omkring i landet.

Rettighetene er uansett de samme, og regulert av lov om yrkesskadeforsikring, som trådte i kraft 1. januar 1990: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65. I henhold til denne har alle arbeidsgivere plikt til å tegne forsikring for skader (og en del sykdommer) påført på jobb.

Det betyr eksempelvis at man har krav på få dekket eventuelle ekstrautgifter som følge larmskaden. Disse er imidlertid ofte svært begrenset, ettersom NAV kompenserer det meste.

Langt viktigere er at man har krav på å få dekket et eventuelt inntektstap som følge av skaden. De fleste tror dessverre at vurderingen av dette knytter seg til fastlønnen. Dersom denne opprettholdes tenker de gjerne at de ikke har noe tap, men dette er ikke tilfelle. Også tapt overtid, tapte tillegg mv. har man krav på å få kompensert. I enkelte yrkesgrupper kan dette føre til betydelige tap.

Den siste erstatningsposten er noe som heter ménerstatning, som skal kompensere for den «nedsatte livsutfoldelsen» skaden gir. Dette knytter seg altså til den fysiske skaden som sådan, ikke til det økonomiske tapet. Også de som fortsetter å jobbe som normalt, uten inntektstap, vil altså kunne ha krav på kompensasjon for dette. Det er ikke snakk om betydelige beløp, men det er heller ingen grunn til at det ikke skal utbetales. Arbeidsgiver har tross alt betalt årlige forsikringspremier også for dette.

Under normale omstendigheter vil ikke nedsatt hørsel og tinnitus gi grunnlag for utbetaling av ménerstatning, fordi Stortinget har satt begrensninger for hvor høy medisinsk invaliditet dette kan gi. Men, enkelte store arbeidsgivere har tegnet tilleggsdekning også for lavere invaliditeter. Eksempelvis gjelder dette Equinor, noe som innebærer at samtlige av deres ansatte – alene av denne årsak – bør få sin larmskade vurdert.

Har du en larmskade og tror den skyldes jobben din?

Ring eller ta kontakt pr e-post – helt uforpliktende – dersom du har larmskade og tror den skyldes jobben din. Du kan også benytte kontaktskjema på denne siden. Når det gjelder utgifter til advokat er det videre viktig å være klar over at det ansvarlige forsikringsselskapet (det forsikringsselskapet arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i) plikter å refundere utgifter til dette (akkurat på samme måte som de plikter å dekke andre typer utgifter, til medisinsk behandling osv).

Kjell Inge Ambjørndalen er en av landets fremste innenfor erstatningsrett. Ta kontakt på epost Kjell.Inge@advokatlippestad.no eller ring +47 485 17 277 for en uforpliktende prat. 

Vet du hva du må gjøre for å unngå tap av erstatningsrettigheter ved personskade? Her kan du finne noen enkle huskeregler!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Kan jeg arbeide selv om jeg er permittert? Og hva om jeg blir sykmeldt?barnevern