Har du krav på erstatning etter flom og jordskred?

 In Artikler

I takt med et varmere klima opplever vi et økende antall flom- og jordskredhendelser. I 2019 gikk dessverre både dyre- og menneskeliv tapt (Flom- og jordskredåret 2019) . Betydelige skader på hus og eiendom oppstår ofte, hvor faren ved å bli boende hjemme i noen tilfeller kan bli så stor at man tvinges til å flytte. Dekker forsikringen dette og har du krav på erstatning? Er det andre steder man kan kreve kompensasjon?

Hva gjør man når naturskaden inntrer?

I første omgang er det naturlig å ta kontakt med forsikringsselskapet som forsikrer eiendommen din. Har det oppstått skade på hus, garasje eller andre bygninger dekkes skaden på samme vis som om skaden hadde oppstått som følge av brann.

En naturskade trenger imidlertid ikke å skade verken hus eller garasje. Eksempelvis kan deler av tomten være rammet av skred uten at bygningene skades. Dette kan imidlertid utgjøre en risiko for senere skade på bygningene. Hva gjør man da? Forsikringen er gjerne begrenset til å gjelde bygningsmassen og hageanlegg. Nødvendige tiltak for å forhindre og begrense ytterligere skade på eiendommen kan dermed falle utenfor.

Når forsikringen ikke dekker alt

Forsikringen kan eksempelvis hevde at dekningen er begrenset til reparasjon/tilbakeføring av skaden som har oppstått. Skaden kan likevel medføre at du ikke får tillatelse av kommunen til å bo på eiendommen. Selv om boligen ikke er direkte rammet, kan det være nødvendig med en rekke tiltak før det regnes som trygt og beboelig igjen.

Deler av ansvaret kan søkes hos kommunen. Loven pålegger kommuner å treffe forholdsregler mot naturskader – også med nødvendige sikringstiltak. Her kan det være en rekke momenter man må få oversikt over, herunder om kommunen gjorde en forsvarlig vurdering av risiko for naturskade da plan- og byggevedtaket ble fattet.

Det kan også oppstå uenighet mellom kommune og forsikringen om hvem som bærer ansvaret i det konkrete tilfellet.

Har du skadet deg på jobb eller i en trafikkulykke? Da kan det være gratis å bruke advokat! Les mer her.

Finnes det andre muligheter?

Dersom skaden ikke dekkes gjennom din private forsikring eller fra kommunen, har du også mulighet til å søke om erstatning gjennom Statens naturskadeordning/naturskadefond. Ordningen fungerer som et sikkerhetsnett. Skader som kan dekkes er:

 • Skader på jordbruksareal
 • Skader på privat vei
 • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
 • Skader på skog som skyldes flom eller skred
 • Skader på frukttrær
 • Skader på arealer til industri
 • Skader på idrettsanlegg

Dette kan ikke dekkes av naturskadeordningen:

 • Indirekte skader/følgeskader, for eksempel skader eller tap som oppstår fordi en naturulykke ødelegger strømtilførselen, eller tap som følge av stans i driften
 • Stormskader på skog
 • Skader på eiendom eller ting som kan forsikres, som for eksempel boligtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk mv.
 • Tap av avling
 • Skade på eiendom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune

Kilde: Landbruksdirektoratet

Begrense skaden

Man har en generell vedlikeholdsplikt av eiendom og eiendeler. For å begrense eller avverge skadeomfang må du, som eier, gjøre de nødvendige tiltak som du har forutsetninger for å vite om. Hva du bør gjøre vil naturligvis avhenge av hvor du bor og hva som befinner seg på eiendommen. Ved for eksempel dårlig vedlikehold av en bru, kan erstatning avkortes dersom skadeomfanget kan bebreides deg. Dette gjelder både i forhold til forsikring, kommune og Statens naturskadefond.

Vi kan hjelpe deg

Bare ring eller ta kontakt pr e-post – helt uforpliktende – dersom du har vært rammet av en naturskade. Når det gjelder utgifter til advokat er det viktig å være klar over at det som oftest vil foreligge rettshjelpsforsikringer som sterkt begrenser kostnaden til advokat når det foreligger tvist.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search