Rettigheter ved innstillinger eller forsinkelser av fly eller pakkereiser!

 In Artikler

Det nærmer seg fellesferien og folk er reiselystne etter noen kjedelige år med reiserestriksjoner. Det er mange som reiser i hele Europa og det er manglende personale, streiker og flyplasskaos som skaper mye usikkerhet for oss som skal ut å reise. En generell anbefaling er at man selv ikke avbestiller reisen, men heller venter og ser hva som skjer med reisen. Dersom flyet blir innstilt har man en rekke rettigheter man ikke har om man avbestiller selv.

Ovenfor flyselskapet

De rettighetene som gjelder for flypassasjerer ved forsinkelse eller innstilte flyvninger stammer stort sett fra EU direktivene. De er tatt inn som norsk forskrift gjennom Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging. Denne forskriften er gitt i medhold av lov om luftfart (luftfartsloven). Det er bestemt at disse rettighetene gjelder for passasjerer som reiser fra en lufthavn som ligger innenfor EU/EØS. Dette gjelder også for passasjerer som reiser fra en lufthavn utenfor EU/EØS land, men som skal til en lufthavn som er innenfor EU/EØS området, dersom flyselskapet er registrert i et EU/EØS land. 

Ved forsinkelser så har man en rekke rettigheter. Du har krav på forpleining ved:  

 • to timer ved flygning opptil 1500 km 
 • tre timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km 
 • fire timer ved alle andre flygninger 

Med forpleining menes måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, hotellinnkvartering i tilfeller der en eller flere ekstra overnattinger er nødvendig, eller et lengre opphold enn det passasjeren hadde planlagt er nødvendig, og transport mellom lufthavnen og innkvarteringsstedet (hotell eller annet). I tillegg skal passasjerene tilbys å foreta to telefonsamtaler eller å sende tekstmeldinger gratis.  

Ved forsinkelser som overstiger fem timer så skal flyselskap tilby refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt. Dersom reisens formål ikke kan oppnås på bakgrunn av den forsinkelsen som har oppstått skal hele billettprisen refunderes.

Dersom forsinkelsen overskrider mer enn tre timer, har man rett på den samme standardkompensasjonen som man har ved innstilte flyvninger.  

Den standardiserte økonomiske kompensasjonen som gjelder både for forsinkelser og innstillinger er:  

 • 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km 
 • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km. 
 • 600 euro for alle øvrige flygninger  

Denne kompensasjonen er ikke avhengig av at du har lidd noe økonomisk tap. Kompensasjonen kan halveres dersom ikke ankomsttiden overstiger den opprinnelige flyvningen som var bestilt med mer enn:  

 • to timer ved flygning opptil 1500 km 
 • tre timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km 
 • fire timer for alle øvrige flygninger 

Dersom flyet ditt blir innstilt så skal flyselskapet tilby deg et av disse tre alternativene:  

 • Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet. 
 • Ombooke deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig. 
 • Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett. 

Ved både forsinkelser og innstillinger så kan du også kreve en økonomisk erstatning dersom du har hatt økonomiske utgifter som overstiger den standardiserte kompensasjonen. Du må kunne dokumentere tapet ditt og dette tapet må være en sannsynlig følge av innstillingen. Videre må også årsaken til innstillingen ligge innenfor flyselskapets kontroll. Det er avklart av EU domstolen at dersom innstillingen eller forsinkelsen skyldes streik hos flyselskapets ansatte så er dette innenfor flyselskapets kontroll, og fritar ikke flyselskapet for erstatningsansvar. Dette kan stille seg annerledes dersom de som streiker ikke er ansatt hos flyselskapet, men på flyplassen eller hos en underleverandør.   

Dersom du blir informert om innstillingen senest 14 dager før avgangen, eller ved visse vilkår ved senere informering så kan du miste retten til erstatning og standardkompensasjon.  

Dersom du ikke når frem med din klage/refusjonskrav ovenfor flyselskapet kan du klage inn til Transportklagenemnda. Transportklagenemnda er et domstols-lignende organ som behandler slike klagesaker. Se mer om dine klagerettigheter og finn skjema her: https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/fly/  

Hva gjelder ved pakkereiser:

Med pakkereiser menes en kombinasjon av minst to forskjellige typer reisetjenester som gjelder samme reise eller ferie. Vanligvis vil dette være flyreise, hotell, leiebil eller andre ordninger som man bestiller sammensatt gjennom en reisearrangør. Slike pakkereiser er regulert i egen lov om pakkereiser (pakkereiseloven).  

Reisearrangøren er kun ansvarlig for gjennomføringen av den reisetjenesten de har solgt og fått betalt for. Dersom du opplever mangler ved pakkereisen må du melde ifra om dette uten ugrunnet opphold. Arrangøren har rett til å få ordne opp i problemene, så dersom du ikke gir de anledning til å hjelpe på stedet vil det være vanskelig å nå frem med prisavslag og erstatning i ettertid. Hvis du ikke er fornøyd med reisearrangøren sin håndtering av manglene på reisen er det viktig at du tar vare på kvittering av andre reisebevis slik at du kan klage når du kommer hjem.  

Den reisendes rett til prisavslag eller erstatning etter pakkereiseloven skal ikke begrense muligheten din til å få erstatning etter transportrettslig lovgivning, altså etter for eksempel reglene for flyreisen. Det er altså mulig å rette krav etter både pakkereiseloven og annen lovgivning samtidig. Det skal gis fradrag i erstatningene slik at ikke den reisende får en for høy kompensasjon dersom man får innvilget krav etter begge lover, slik at man ikke skal må mer kompensasjon enn det tapet man har lidt.  

Videre har også turrangøren/reisebyrået en plikt til å informere om muligheten til å klage på deres avisning til Pakkereisenemnda. Pakkereisenemnda er et domstols-lignende organ som behandler slike klagesaker. Se mer om klagerettigheter og finn skjema her: https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/pakkereise/  

Andre viktige ting å huske på:

Reiseforsikringen din dekker ikke tap som følger av streik. Forsikringsselskapene har ikke mulighet til å blande seg inn i disse sakene da dette er arbeidskonflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Det er allikevel viktig å ha oversikt over dine forsikringer og ha en god reiseforsikring, da det er mye annet som kan gå galt i løpet av en tur. Dette kan både være sykdom før tur eller tyveri og andre uforutsette hendelser på reisen.  

Det er også viktig å huske på at dersom du har betalt reisen med kredittkort, og ikke kommer noen vei med reisearrangøren/flyselskapet, kan du fremme kravet ditt ovenfor banken. Det er vilkår om at må være en mangel ved den reisen man har kjøpt og man må ha prøvd å ordne opp med selger først. Dersom man ikke når frem med kravet ovenfor banken kan en klage avslaget inn til finansklagenemnda.  

Forbrukerrådet sine nettsider har mye god informasjon om disse tilfellene og vi anbefaler dere å ta en titt på deres nettside: https://www.forbrukerradet.no/forside/reise/  

Dersom du ikke når frem med dine erstatningskrav eller ønsker bistand til å klage en sak inn for den aktuelle nemnda så kan du kontakte oss i Advokatfirmaet Lippestad på post@advokatlippestad.no eller på telefon +47 22 94 10 20.  

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

barn leker