Masteroppgave: Brukerstyrt personlig assistanse

 In Artikler

Brukerstyrt Personlig Assistanse er et viktig likestillingsverktøy for at alle skal kunne delta i samfunnet. Bakgrunnen for oppgaven min var at det var både politisk og juridisk anerkjent at ordningen ikke hadde fungert etter intensjonen og at det hadde oppstått et forventingsgap mellom de rettslige reguleringene og forventingene til hva som er mulig å oppnå innenfor rammene av dagens ordning. Dermed utformet jeg problemstilling slik: Brukerstyrt Personlig Assistanse, et viktig likestillingsverktøy for deltakelse i samfunnet – hvorfor følges ikke lovverket etter intensjonen?

 Målet med oppgaven var å analysere de rettslige utgangspunktene og intensjonene bak BPA-ordningen og peke på hvilke forhold som ligger bak dette forventingsgapet og hvorfor ikke lovgivningen følges etter intensjonen fra kommunene.

Oppgavene foretok en rettslig analyse av de juridiske utgangspunktene og tolket de i lys av de ulike rettskildefaktorene, med henvisninger til praktiske problemstillinger som brukere står oppe i. Videre ble retten til BPA vurdert opp mot den overordnede retten til nødvendig helsehjelp av en forsvarlig karakter.

I oppsummeringen pekes det på flere forhold som kan forklare dette forventingsgapet:

  • Det kan virke som lovteksten er utformet for snevert i forhold til de intensjoner som lå bak.
  • Det kan argumenteres for at BPA har blitt lovfestet på en måte som begrenser ordningen i for stor grad, ved at den er lovfestet som en måte å organisere andre tjenester, ikke som en egen tjeneste.
  • Burde BPA-ordningen vært lovfestet på sosialsektoren, eller likestillings- og diskrimineringssektoren, og ikke på helse- og omsorgssektoren, og dermed flyttet fra et kommunalt til et statlig nivå?
  • Det kan virke som det i lovtekst og forarbeider i for stor grad er åpnet for at kommunen kan ta økonomiske hensyn ved tildeling av BPA.
  • Burde CRPD vært inkorporert som norsk lov på lik linje som en rekke andre internasjonale menneskerettighetskonvensjoner?

Link til masteroppgaven: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/11250/2738106/62_JUS399_H20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search

Store bunker med dokumenter.