Når barnevernet tar kontakt etter bekymringsmelding

 In Artikler

Hva gjør du dersom barnevernet tar kontakt fordi de har en bekymring til deg som forelder? Hvordan opptrer du, og hvilke konsekvenser kan dette få for barnet ditt? Hvorfor anbefaler vi deg å tidlig ta kontakt med advokat?

Belastning for hele familien 

Det kan være en stor belastning for hele familien å bli kontaktet av barnevernet som følge av at de har mottatt en bekymringsmelding. Noe av det verste og mest inngripende en forelder kan oppleve er at det blir stilt spørsmål ved hvordan man tar seg av sitt eget barn, og frykten for å miste barnet sitt.

Ikke bare for deg som forelder er dette en stor belastning, men også for barna som plutselig kan oppleve å bli tatt ut av barnehage eller skole for å snakke med barnevernskonsulenter, ofte uten forhåndsvarsel.

Hvem melder inn bekymringsmelding?

Ulike instanser som for eksempel helsestasjon, skole og legevakt har plikt til å melde ifra dersom de blir bekymret for et barn. Enhver kan imidlertid sende inn bekymringsmelding til Barnevernet, med en mer eller mindre god begrunnelse. Barnevernet er uansett nødt til å foreta undersøkelser. De aller fleste av sakene blir henlagte fordi det ikke er grunn til noen bekymring, men det er dessverre ikke bare de sakene hvor det er reell grunn til bekymring som Barnevernet følger videre opp.

Synsing fra Barnevernet

I noen saker kan det virke som barnevernet jobber for å få bekreftet sin egen hypotese og derfor ikke evner å lete etter andre mulige forklaringer. Dette gjøres jo selvfølgelig ikke bevisst, tvert imot, er det ikke grunn til å tro annet enn at de har de beste intensjoner. Det er imidlertid menneskelig å danne seg et førsteinntrykk og stole på dette. Dette kan dessverre føre til at barneverntjenesten tidlig i sin sak får en teori, og at all atferd i ettertid blir tolket inn i denne teorien. I de sakene hvor det ikke er klart hva som har skjedd kan dette få katastrofale følger for barnet ditt dersom denne teorien ikke er riktig. I verste fall kan det ende med en akuttplassering eller omsorgsovertakelse.

Alt det du gjør kan i disse sakene oppleves å bli tolket «i verste mening», og situasjoner blir tolket svært ensidig. Avgjørelser som barnevernet tar er i disse sakene basert på synsing og skjønn. Det er skremmende, og et rettssikkerhetsproblem idet Fylkesnemnda i de aller fleste sakene legger Barneverntjenestens vurderinger til grunn som «en sannhet». Alle sakene som er sluppet inn for menneskerettighetsdomstolen den siste tiden bekrefter dette.

Førsteinntrykket du gir kan være avgjørende

Førstekontakten med barneverntjenesten kan derfor være helt avgjørende for hvordan saken utvikler seg. Førsteinntrykket du gir som forelder kan avgjøre hvilke hypoteser barnevernskonsulenten danner seg og dermed for de vurderingene som etter hvert tas. Det er derfor viktig at du tidlig får bistand slik at du ikke misforstås.

Det er lett å komme i en forsvarsposisjon dersom man opplever å få urettmessig kritikk på et så sårbart tema som at man ikke er god nok som forelder, eller at man får anklager mot seg. Dette gjør at det ikke alltid er like lett å samarbeide med barnevernet. I tillegg kan man føle seg forrådt av at det er nærstående eller noen i lokalmiljøet som har sendt inn en bekymringsmelding til Barneverntjenesten. I disse tilfellene viser de fleste ikke den «beste» siden av seg selv. Det er frustrerende for oss advokater fordi vi ofte ser en helt annen side av klienten i møter med oss enn det de viser på møter med Barneverntjenesten.

Idet man har ulike bakgrunner, bor på forskjellige steder, har ulike jobber og gjort ulike erfaringer, har man også ulike måter å ordlegge seg på. Dette sier imidlertid ingenting om hvordan man er som omsorgsperson. Det som er uheldig er at man kan se at det at vedkommende ikke svarer i samsvar med «normen» gjør at dette tas til inntekt for at man ikke reflekterer på den «rette» måten. I tillegg er man i en svært stresset situasjon som påvirker hvordan man opptrer og svarer.

Hvorfor ta kontakt med advokat?

Ta kontakt med en advokat som kan bistå deg i denne kritiske fasen, og som har et engasjement for disse sakene. Jo tidligere vi kommer inn i saken, jo lettere for oss er det å hjelpe deg. Det kan da være lettere å få «ryddet unna» eventuelle misforståelser tidlig i saken, og vi vil hjelpe deg til å få fremstilt saken din og ivareta dine rettigheter.

Vi vil også bistå deg videre dersom saken din havner i Fylkesnemnda fordi barnevernet begjærer omsorgsovertakelse, eller det blir en barnefordelingssak dersom det anføres at den ene av forelderen bør ha full omsorg for barnet.

Det er etter loven strenge vilkår for at Fylkesnemnda kan fatte vedtak om omsorgsovertakelse, og dette skal være absolutt siste utvei etter at alle andre tiltak er forsøkt.

Hva koster det å bruke advokat?

 Dersom barnevernet begjærer omsorgsovertakelse har du rett til en advokat, og du vil få dekket utgiftene dine til dette.

Ta gjerne kontakt med Advokat Cecilie Hvam-Jacobsen på cecilie.h-j@advokatlippestad.no eller 970 77 570 for en uforpliktende samtale. 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search