Nye krav til arbeidsavtaler: Er du oppdatert?

 In Artikler

Fra 1. juli 2024 gjøres det noen endringer i nåværende arbeidsrettsregler, og det stilles nye krav til hva en ansettelsesavtale må inneholde. De viktigste endringene omfatter tidspunktet for utstedelse av arbeidsavtaler, spesifikasjon av arbeidssted, oppsigelsesprosedyrer, lønn, arbeidstid, opplysninger under prøvetid og betalt fravær. Arbeidsgivere bør være særlig oppmerksomme på de nye reglene og oppdatere sine arbeidsavtaler slik at de oppfyller lovens krav. I denne artikkelen redegjøres det kun for det viktigste som er nytt eller endret i henhold til gjeldende lovverk.

Må eksisterende arbeidsavtaler endres?

Nei, arbeidsgiver er ikke forpliktet til å foreta endringer i arbeidsavtaler som er inngått før de nye reglene trer i kraft 1. juli 2024. Eksisterende ansatte kan imidlertid kreve at deres arbeidsavtaler suppleres i samsvar med de nye kravene i arbeidsmiljøloven. Dersom en ansatt ber om dette, må arbeidsgiver få dette på plass så raskt som mulig og senest innen to måneder.

Det vil bli stilt strengere krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge. Etter dagens regler må en arbeidsavtale være inngått senest en måned etter tiltredelse, men dette endres til 7 dager dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned.

Her er en oversikt over de viktigste endringene over minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen (aml. § 14-6):

 • Arbeidssted:
  • Arbeidsavtalen må spesifisere dersom arbeidstakeren fritt kan velge sitt arbeidssted.
 • Oppsigelses- og avskjedsprosesser:
  • Arbeidsavtalen må i tillegg til oppsigelsesfrister, inneholde spesifikke formkrav for fremgangsmåte ved både oppsigelse og avskjed.
 • Lønnselementer:
  • I tillegg til timelønn må avtalen spesifisere eventuelle bonuser, provisjoner, tilleggslønn og variabel lønn.
 • Arbeidstid:
  • Dersom den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette.
 • Arbeid utover normal arbeidstid:
  • Avtalen må tydelig angi når arbeid utover normal arbeidstid kan pålegges, og hvordan overtids- og mertidsgodtgjørelse skal beregnes. Arbeidsavtalen skal også inneholde opplysninger om ordninger for endring av vakter.
 • Opplæring og kompetanseutvikling:
  • Hvis arbeidsgiveren tilbyr opplæring og kompetanseutvikling, må dette inkluderes i arbeidsavtalen.
 • Ansettelse via bemanningsforetak:
  • Dersom det benyttes ansatte fra bemanningsforetak, skal bemanningsforetakets identitet fremgå av avtalen.
 • Velferdspermisjoner:
  • De ulike situasjonene der arbeidstaker har rett til betalt velferdspermisjon, skal spesifiseres i arbeidsavtalen. Det er ikke tilstrekkelig å henvise til retningslinjer i en personalhåndbok, med mindre det er regulert av en tariffavtale.
 • Sosiale sikringer:
  • Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om sosiale sikringsordninger, som for eksempel pensjonsavtaler. Det er nå et krav at navnet på institusjonene som mottar betaling for disse ordningene eksplisitt skal fremgå av ansettelsesavtalen.

Nye presumsjonsregler i arbeidslivet

Det er nå innført to nye regler for å beskytte arbeidstakere når arbeidsgivere ikke gir nødvendig informasjon om ansettelsen:

 • Fast ansettelse:
  • Hvis arbeidsgiveren ikke informerer om at jobben er midlertidig, regnes stillingen som fast ansettelse, med mindre arbeidsgiveren kan bevise noe annet med overveiende sannsynlighet.
 • Stillingens omfang:
  • Hvis arbeidsgiveren ikke spesifiserer stillingens omfang, skal arbeidstakers påstand om stillingens omfang tas som utgangspunkt, dersom annet ikke anses som overveiende sannsynlig.

Har du arbeidsavtaler som oppfyller de nye kravene i loven? Hvis ikke, er det viktig å oppdatere dem i tråd med de nye reglene for å sikre at både arbeidsgiver og arbeidstaker er tydelig på sine rettigheter og plikter, og unngå unødige konflikter. Manglende arbeidsavtale eller mangler i arbeidsavtalen kan gi arbeidstakere krav på fast stilling og full stilling, i strid med arbeidsgivers intensjon og ønske.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

ferie, 60 år