Voldtektsutvalget retter kraftig kritikk mot myndighetenes håndtering av voldtekt

 In Artikler, Nyheter

Voldtektsutvalget leverte sin rapport «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem» på kvinnedagen 8. mars 2024. En av konklusjonene er at «Utvalget finner ikke tegn til at myndighetene tar tak i det store omfanget av voldtekt.»

Utvalget peker blant annet på:

  • antallet voldtekter øker drastisk
  • få voldtektssaker anmeldes og det store flertall ender med henleggelse eller frifinnelse i domstolen
  • oppklaringsprosenten i politiet er den laveste siden 2013
  • fornærmede opplever behandlingen av straffesaken som krevende, og flere føler seg dårlig ivaretatt under etterforskningen

Utvalget foreslår en rekke tiltak. Et av dem er styrking av bistandsadvokatens rolle. Rapporten finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2024-4/id3028553/

Når har du krav på gratis bistandsadvokat om du er blitt voldtatt:

  • til å vurdere anmeldelse
  • i forbindelse med anmeldelse og under hele etterforskningen
  • til å klage over henleggelse
  • under rettssaken i tingrett og lagmannsrett

Ta kontakt med en av våre erfarne bistandsadvokater for en uforpliktende samtale:

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search