Byggherreforskriften endret med virkning fra 1.1.21

 In Nyheter

Formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Byggherreforskriften har vært endret flere ganger, og praksis har vist at det er behov for flere presiseringer og skjerpede regler, spesielt med hensyn til krav om dokumentasjon.  Nedenfor gis en kort sammenfatning av de viktigste endringer. 

1. Anvendelsesområde

Forskriftens anvendelsesområdet er bygge- og anleggsarbeider og forskriften har også tidligere definert hva som menes med bygge- og anleggsarbeider. Sanering og vedlikehold har hele tiden vært omfattet av begrepet, men nå er det mer tydelig regulert at det kun er sanering og vedlikeholdsarbeider «utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende». 

2. Risikoforhold må synliggjøres i konkurransegrunnlaget

Forskriften gir nå klare føringer for hva byggherren må beskrive i konkurransegrunnlaget. I tillegg til å beskrive risikoforhold som er avdekket under planlegging og prosjektering, må konkurransegrunnlaget nå også inneholde tiltaksplaner som følger av kartleggingen og risikovurderingen. I tillegge til å synliggjøre risikoelementer i det enkelte prosjekt, vil entreprenøren lettere kunne kostnadsberegne nødvendige tiltak før tilbud leveres. 

3. Koordinator

Gjennom vedtatte endringer er koordinators rolle og oppgaver konkretisert, og med dette skal rollekonflikt hindres.  Fremover vil entreprenøren ikke lenger kunne ha rollen som koordinator. Enten fyller byggherren rollen selv, eller byggherren må engasjere en uavhengig tredjepart. 

Hva gjelder krav til kompetanse, er det ikke lenger et krav at koordinatoren skal ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen, men byggherren må i hvert prosjekt foreta en konkret risikovurdering av nødvendig kompetanse koordinator må inneha. Byggherren har en plikt til å følge opp koordinator og oppfølgingen må dokumenteres.

4. Dokumentasjon for fremtidige arbeider

Særlig i utbyggingsprosjekter er det et kjent problem at eieren av bygget må etterlyse nødvendig dokumentasjon. For å redusere problemet er det nå inntatt et nytt siste avsnitt i § 12 som lyder slik: «Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter at brukstillatelse er gitt.»

5. Forhåndsmelding – endrede vilkår

Det er viktig å være oppmerksom på at grenser for når byggherren må sende inn forhåndsvarsel til arbeidstilsynet nå er nedjustert. Arbeidets omfang er nedjustert fra 30 til 15 virkedager, og forventet arbeidsmengde er nedjustert fra 500 til 250 dagsverk. 

Les hele forskriften på lovdata.no her

Har du spørsmål? Ta kontakt med Advokatfirmaet Lippestad v/entreprisespesialist Anna Marion Persch på tlf 988 34 654 eller epost: anna.marion@advokatlippestad.no

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search