Gjelder andre grenser for ytringsfriheten for helsepersonell?

 In Nyheter

Statens helsetilsyn ga 3. juli 2019 en formell advarsel til en lege for brudd på lovens krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Legen hadde fått klager fra både kolleger og pasienter på at han gjentatte ganger uttalte seg nedsettende om muslimer til pasienter, pårørende og ansatte. Det var ikke tidligere registrert uregelmessigheter ved legens arbeidsutførelse men deler av saken handlet også om hendelser som representerte noe uforsvarlig virksomhet. Helsetilsynet fant at legen burde få en formell advarsel eller helsepersonelloven.

Vedtaket fra tilsynet viser at det er visse grenser for ytringsfriheten til helsepersonell i kontakten med sine pasienter. Tilsynet tar ikke stilling til om legens uttalelser alene kan karakteriseres som rasistiske ytringer og derfor er ulovlige. Men vedtaket fastslår tydelig at det går noen grenser for hva leger kan uttale seg om i forbindelse med pasientkontakt. Grensen trekkes i denne saken ut fra kravet om at helsepersonell etter loven skal gi pasienter «omsorgsfull hjelp», opptre profesjonelt og ikke bryte plikter på en måte som er egnet for «i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten».

Tilsynet begrunner sin avgjørelse med følgende argumenter:

  • for at helsehjelp skal anses å være gitt på omsorgsfull måte, må man vise innsikt i, og forståelse for pasientens situasjon og ivareta deres behov for trygghet og sikkerhet. Det betyr også å opptre med omtanke og respekt for pasientene, og holde deres integritet og verdighet høyt.
  • helsepersonell skal opptre profesjonelt i relasjon til pasienter. Det er helsepersonellet som har ansvar et for å etablere en kommunikasjon som gir grunnlag for trygghet og tillit i behandlingsforholdet. God kommunikasjon er på denne måten også en forutsetning for forsvarlig legevirksomhet
  • de nedsettende uttalelsene om muslimer og religion var gale sett i relasjon til kravet om omsorgsfull hjelp. Uttalelsene ble av tilsynet vurdert som krenkende og respektløse, og tilsynet uttaler at de ikke har noen som helst plass i utøvelsen av yrket som lege. Dette er derfor i strid med kravet til å yte omsorgsfull hjelp til pasienter.
  • måten legen kommuniserte på ble også funnet å være egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og helsetjenesten i vesentlig grad.

Reaksjonen er skarp og den er alvorlig for legen som får den. En advarsel etter helsepersonelloven innebærer at man på et senere tidspunkt kan bli fratatt sin autorisasjon til å arbeide som lege på ubestemt tid – dersom man ikke innretter seg etter advarselen. Det betyr at dersom legen fortsetter sine negative ytringer om muslimer under utøvelsen av yrket, vil autorisasjonen stå i fare uavhengig av hvor mange ganger det skjer eller hvor grove uttalelsene er. Får helsepersonell en slik formell advarsel, er det altså svært gode grunner til å ta den på alvor i sin videre yrkesutøvelse.

Ønsker du å lese avgjørelsen i sin helhet, finner du en anonymisert versjon (fra Helsetilsynet) her: Helsetilsynet, vedtak

Lurer du på hva som gjelder i autorisasjonssaker for helsepersonell, så kan du lese mer her

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search