Gravid arbeidstaker fikk erstatning for diskriminering

 In Nyheter

For første gang har Diskrimineringsnemnda tilkjent erstatning på bakgrunn av kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Siden 2018 har Diskrimineringsnemnda hatt anledning til å utmåle og tilkjenne oppreisningserstatning og erstatning, men det har kun vært noen saker hvor det har blitt tilkjent oppreisningserstatning hittil. Vedtaket er viktig og sender et tydelig signal om at diskriminering i arbeidslivet ikke er akseptabelt.

Fikk jobbtilbud

Saken handlet om en kvinne som var blitt tilbudt og hadde akseptert en stilling som kosmetisk sykepleier ved en klinikk. Partene var enige om lønn, arbeidsoppgaver og opplæring.

Arbeidstaker hadde ikke opplyst i søknadsprosessen om at hun var gravid og skulle ut i foreldrepermisjon om noen måneder. Dette var noe hun heller ikke var pliktig til å opplyse om. Arbeidsgivere har heller ikke rett til å stille spørsmål eller på annen innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen. Det samme gjelder opplysninger om religion eller livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Dette følger av Likestillings- og diskrimineringslovens § 30.

Opplyste om graviditet første arbeidsdag

6. januar 2020 var det avtalt at arbeidskontrakten skulle signeres og hun skulle starte å arbeide. Samme dag opplyste arbeidstakeren selv til arbeidsgiver den gledelige nyheten om at hun var gravid. Styreleder var ikke til stede på arbeidsplassen denne dagen, og det endte med at arbeidskontrakten ikke ble signert som planlagt.

Samme kveld, mottok imidlertid arbeidstaker en epost fra styreleder i selskapet hvor vedkommende skrev følgende:

«Hei A. (vedtaket er anonymisert, vår tilføyelse)

Vi har hatt møte i dag vedrørende dine nye opplysninger om at du vil gå ut i permisjon allerede om 3 mnd. Vi er en nystartet privatklinikk og det er viktig for oss nå å få inn en kosmetisk sykepleier med mulighet for kontinuitet og et ønske om å være med å bygge opp vår hudavdeling.

Vi har ikke ressurser til å lære deg opp her i 3 mnd. Før du går ut i permisjon, da er det bedre for begge parter å ta opp igjen tråden etter at du er ferdig med permisjonen.»

Arbeidstaker ble med andre ord nektet å fortsette i sin stilling.

Arbeidstaker klaget klinikken inn for Diskrimineringsnemnda 30. januar 2020.

Diskrimineringsnemndas vedtak

Diskrimineringsnemnda fattet vedtak om erstatning 24. september 2020. De slo fast etter en gjennomgang av lovverket og de faktiske forholdene i saken at det ikke var tvilsomt at kvinnen var blitt behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon ved at hun likevel ikke fikk tiltre stillingen ved klinikken. Klinikken begrunnet rett ut behandlingen av arbeidstaker med at hun var gravid og snart skulle ut i permisjon. Nemnda hadde derfor grunn til å tro at diskriminering hadde skjedd.

Spørsmålet var imidlertid om klinikken overfor Diskrimineringsnemnda hadde sannsynliggjort at de likevel ikke hadde diskriminert kvinnen.

Klinikken hadde blant annet hevdet at kvinnen ikke skulle jobbe som arbeidstaker, men som en selvstendig behandler for en midlertidig periode da klinikkens kosmetiske sykepleier var i permisjon. Hun skulle motta provisjonsbasert lønn i forhold til omsetning, men med garantilønn på kr 25 000 i måneden om provisjonen hennes var lavere enn dette. Årsaken til at det ikke bli inngått en arbeidsavtale var fordi hun selv ikke kunne oppfylle forutsetningene for avtalen fordi hun var gravid med termin i april.

Diskrimineringsnemnda fant ikke at klinikken hadde sannsynliggjort at kvinnen kun skulle jobbe som selvstendig behandler i et vikariat. Hun hadde søkt på stilling som fast ansatt, og arbeidsoppgavene i jobbtilbudet samsvarte med arbeidsoppgavene i stillingsutlysningen. Videre påpekte Diskrimineringsnemnda at kvinnen uansett hadde vært vernet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel uavhengig av om hun skulle tiltre et vikariat som selvstendig behandler eller være fast ansatt. Dette følger klart av likestillings- og diskrimineringsloven § 29 annet ledd.

Tilkjent erstatning og oppreisningserstatning

På bakgrunn av at Diskrimineringsnemnda fant at kvinnen var diskriminert på grunn av sin graviditet, ble hun tilkjent kr 50 000 i oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomisk tap). I tillegg ble hun tilkjent erstatning (erstatning for økonomisk tap) på kr 75 000 da hun hadde hatt et inntektstap tilsvarende dette.

Viktigheten av vedtaket

Vedtaket synliggjør at diskriminering kan få konsekvenser for dem som utøver diskriminering, og at den som er utsatt for diskriminering kan ha krav på både erstatning og oppreisningserstatning. Det viser også at Diskrimineringsnemnda bruker de nye mekanismene de nå har fått. Forhåpentligvis medfører også oppmerksomheten rundt vedtaket at personer som er utsatt for ulovlig diskriminering velger å melde fra, både for sin egen del, men også slik at det blir mer oppmerksomhet rundt problemstillingene tilknyttet diskriminering. Dette vil muligens også kunne ha en preventiv effekt samt på sikt bidra til å forhindre og forebygge diskriminering.

Vi i Advokatfirmaet Lippestad AS har lang erfaring med diskriminerings- og varslingssaker, i tillegg til arbeidsrettslige spørsmål. Dersom du har spørsmål knyttet til diskriminering, varslingssaker, arbeidsrett eller har andre spørsmål innenfor våre fagområder er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send e-post til post@advokatlippestad.no eller ring 22 94 10 20.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search