Gry BergerAdvokat

Gry Berger kommer fra arbeidstakerorganisasjonen Politiets Fellesforbund og har lang erfaring innenfor arbeidsrett, både individuell og kollektiv. PF er en fagforening som organiserer ansatte i politi- og lensmannsetaten, og deres private oppgave er å sørge for lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i etaten. Gry har holdt mye kurs og opplæring innenfor tema ansettelser i staten, i tillegg til noe overordnet innenfor yrkesskade. Videre har hun god erfaring med forhandlinger med staten om blant annet personalreglementet, omstilling og nedbemanning i offentlig sektor.

I 2016 satt Gry i en arbeidsgruppe i UNIO; en ressursgruppe inn mot det regjeringsoppnevnte utvalget som la frem forslaget til den nye statsansatteloven. For tiden er hun med i en arbeidsgruppe som jobber frem mot en lovendring innenfor yrkesskadedekningen for tjenestepersoner i utsatte gjøremål – en sak som har vært omtalt i nasjonal presse. Hun har videre rik erfaring med å skrive høringsuttalelser på vegne av Politiets Fellesforbund innenfor deres satsningsområder.

Tidligere har Gry arbeidet som advokatfullmektig på deltid i to og et halvt år, hvor hun jobbet med et stort spenn av saker – særlig innenfor barne- og familierett. Også her arbeidet hun og fikk god erfaring med arbeidsrettslige emner innenfor både privat og kommunal sektor.

Faglig har Gry tatt kollektiv og individuell arbeidsrett på jussen, som hun fullførte i relativt voksen alder. Fra tidligere har hun utdanning fra BI og har videre lang arbeidserfaring som leder med personalansvar.

Start typing and press Enter to search