adult-business-deal-collaboration-1376864

PRISER

Timepris og øvrige vilkår avtales ved oppstart. Klienten vil motta en skriftlig oppdragsavtale med informasjon om hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og om våre faktureringsrutiner.

Salær fastsettes ut fra medgått tid. I enkle og oversiktlige saker vil vi etter forhåndsavtale kunne gi fast pris.

NORMAL TIMESATS:
Timepris advokat: fra kr 1 600 eks. mva. (2 000 inkl. mva.) til 3 500 eks. mva. (3 750 inkl. mva.)

Prisen er avhengig av type sak, og avtales individuelt for hvert oppdrag.

FRI RETTSHJELP
I enkelte saker har du krav på å få dekket advokatbistand av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp. Noen sakstyper dekkes uavhengig av inntekt, blant annet de fleste straffesaker og saker som behandles i Fylkesnemnda etter barnevernloven.

I andre sakstyper, eksempelvis skiftesaker etter ekteskapsloven, barnefordelingssaker og personskadesaker kan man søke om fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.

INNTEKTSGRENSENE FOR FRI RETTSHJELP per 01.01.2019 (brutto) er:

  • For enslige: formue under kr 100 000 og inntekt under kr 246 000.
  • For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen kr 369 000, og formuesgrensen den samme.

Salæret dekkes i disse tilfellene av det offentlige. I noen saker må det betales egenandel. Vi kan undersøke om din sak omfattes av ordningen med fri rettshjelp.

Timesatsen for fri rettshjelp og offentlig salær er per 01.01.2019: kr 1 040 eks mva (1 300,- inkl. mva.)

Se oppdaterte bestemmelser om fri rettshjelp her.

RETTSHJELPSFORSIKRING – FORSIKRINGSSELSKAPET DEKKER ADVOKATUTGIFTER
De fleste personforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med en tvist man er involvert i som privatperson, med mindre tvisten uttrykkelig er unntatt i forsikringsvilkårene.

Eksempler på tvister som ikke dekkes er tvister som har sammenheng med yrke eller arbeid, og de fleste familie- og arvetvister. Dersom tvisten gjelder offentlig forvaltningsvedtak, må man som regel benytte klagemulighetene før rettshjelpsforsikringen utløses.

Innboforsikring samt hus- og hytteforsikring inneholder som regel bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand.

Sjekk med forsikringsselskapet ditt om du kan få dekket utgifter til advokat i din sak!

Start typing and press Enter to search