Avokatbistand – hva koster det egentlig?

 In Artikler

Selv i et gjennomregulert land som Norge kommer man ofte i situasjoner der man kunne ha nytte av juridisk rådgiving. Men, mange er engstelig for å ta kontakt med advokat, idet man frykter høye kostnader. Det er nok av eksempler som underbygger en slik frykt, men realiteten er at advokatbistand i mange sammenhenger vil være svært rimelig, i noen tilnærmet gratis. Her skal du få noen eksempler på dette.

 

1) Personskadesaker (erstatningskrav etter yrkesskade, trafikkulykker, legemiddel- og pasientskader samt voldshendelser)

I disse tilfellene har man en såkalt «ansvarlig skadevolder» å forholde seg til; forsikringsselskapet som forsikret bilen eller arbeidsgiver da ulykken skjedde, Norsk Pasientskadeerstatning eller Kontoret for Voldsoffererstatning.

I henhold til norsk lovgivning har disse selskapene en plikt til å dekke alle ekstrautgifter som følge av skaden. Det første man har i tankene vil antageligvis være utgifter til medisinsk behandling, reiseutgifter til sykehus og røntgenundersøkelser, nødvendige tilpasninger av bolig mv. 

Men, ettersom det rettslige utgangspunktet er at skadelidte skal settes i samme økonomiske stilling som om skaden ikke hadde funnet sted dekkes også andre utgifter, og den viktigste vil her være kostnaden til juridisk bistand. 

Lovgiver erkjente med dette at man har et reelt behov for spesialisert bistand for å følge opp en erstatningssak. Skadelidte vil ikke ha dette. Livet kan være snudd opp-ned og man har mer enn nok med å tilpasse seg denne endringen. Uten spesialisert juridisk bistand er det vanskelig å sikre en betryggende oppfølging av skadesaken. Etter over 25 års erfaring med skadesaker har jeg beklageligvis ikke tillit til at forsikringsselskapenes vurderinger er tilstrekkelig objektive, se nærmere her – Har du skadet deg i en ulykke?

2) Erstatningskrav når noen skader dine «ting»; altså båt, bil, hus og andre eiendeler

Akkurat som ovenfor vil en ansvarlig skadevolder måtte dekke nødvendige utgifter til advokat. Dette fordrer normalt at man har opptrådt uaktsomt, eksempelvis ved å kjøre båten din på land etter «villmannskjøring», påføre naboen skader på dennes eiendom gjennom grave- eller reparasjonsarbeider på egen bolig. Det er tusenvis av eksempler på dette, men det grunnleggende utgangspunktet er som følger: Den som uaktsomt påfører noen andre en skade har en rettslig plikt til å dekke samtlige nødvendige ekstrautgifter, herunder til advokat. 

I naboloven, burettslagslova og eierseksjonsloven finner man egne regler om dette objektive erstatningsansvaret. Men, det følger altså uansett av alminnelige erstatningsrettslige regler.

3) Alle saker (med noen viktige unntak): Saker der det foreligger «tvist» – rettshjelpsforsikring

I mange forsikringer (typisk innbo- villa- og bilforsikringer) vil man finne noe som heter «rettshjelpsforsikring». Dette er en svært nyttig rettsgarantiordning, som brukes når uenigheten med motparten er klart definert. Det må ha tilkommet en «tvist». I realiteten betyr ikke det noe annet enn at én part har fremsatt et krav, som deretter har blitt avvist av den andre. 

Forsikringssummen er i de fleste tilfellene kr 100 000, med en egenandel på kr 4 000 + 20 % av det overstigende. Dette vil som oftest være tilstrekkelig til å sluttføre en juridisk bistand av saken, i mer omfattende tilfeller vil det sikre en grundig utredning. 

Rettshjelpsdekningen kan også brukes til å innhente sakkyndige utredninger der dette er nødvendig for å belyse skadeomfang og årsakssammenheng, for eksempel i en tvist om mangel ved kjøp av fast eiendom eller en bil. Innhenting av slike vurderinger vil ofte være helt avgjørende for å komme seg videre, samtidig som kostnaden kan oppleves å være såvidt betydelig at man ikke tør å ta risikoen. Høyst forståelig, men ofte et galt valg. Rettshjelpsforsikringen er her et meget viktig verktøy.

Det er en meldefrist på ett år etter at «tvist» forelå. Dette er svært viktig å være klar over, idet rettigheten deretter bortfaller. Dette ligger selvsagt innenfor rammen av et ordinært advokatoppdrag. Etter min mening vil unnlatelse av å følge opp en rettshjelpsforsikring kunne være et brudd på Advokatforeningens regler om god advokatskikk og resultere i et erstatningsansvar for advokaten.

Rettshjelpsforsikringen dekker i utgangspunktet samtlige sakstyper, men noen sentrale felter er unntatt i forsikringsvilkårene. De viktigste er følgende: Familie- og arverett samt tvister knyttet til arbeidslivet. Dette innebærer eksempelvis at rettshjelpsforsikringen ikke kan brukes til en tvist med tidligere ektefelle om barnefordeling eller skilsmisseoppgjør. Forøvrig kan du lese mer om våre priser her.

Lurer du på hvilke rettigheter du har i din sak er du velkommen til å ringe oss på 22 94 10 20 eller sende en e-post til post@advokatlippestad.no. 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Hvilke regler gjelder ved avslutning av permittering?