Kan jeg arbeide selv om jeg er permittert? Og hva om jeg blir sykmeldt?

 In Artikler

Kan jeg arbeide selv om jeg er permittert? Og hva om jeg blir sykmeldt?

I noen tilfeller vil det kunne oppstå behov for at ansatte jobber i kortere perioder selv om de er permitterte fra arbeidsplassen. Men hvilke regler gjelder? Kan permitteringen gjenopptas uten nytt permitteringsvarsel? Får arbeidsgiver lønnsplikt for en ny arbeidsgiverperiode? Og hva om den ansatte blir sykmeldt – vil vedkommende ha rett på dagpenger og sykepenger?

Arbeid under permittering

Hva slags regler som gjelder for arbeid i permitteringsperiode, avhenger av den konkrete situasjonen. Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan be permitterte ansatte om å utføre arbeid selv om de er permitterte.

Dersom en permittert ansatt vender tilbake i full stilling i mer enn seks uker, vil permitteringen anses å være avsluttet. Dersom arbeidsgiver får behov for å permittere den ansatte helt eller delvis igjen, må reglene og kravene til permittering på nytt oppfylles. Dette innebærer blant annet nye drøftelser med tillitsvalgte og nytt permitteringsvarsel. Da vil arbeidsgiver igjen også bli ilagt en ny arbeidsgiverperiode etter utløpet av varslingsfristen. Den ansatte må også søke om dagpenger på nytt.

Dersom en permittert ansatt kun vender delvis tilbake i stillingen igjen og ikke arbeider mer enn seks uker, gjelder det andre regler. De timene den ansatte har arbeidet må selvsagt oppgis på meldekortet til NAV og dagpengene vil bli redusert – noe som er naturlig da den ansatte vil motta lønn for timene vedkommende arbeider.

Det er imidlertid viktig å være OBS på at den ansatte kan miste retten til dagpenger dersom det blir arbeidet for mye i en meldeperiode. Det er følgelig viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere setter seg godt inn i reglene som gjelder før en permittert arbeidstaker utfører arbeid.

Dersom en ansatt som er permittert 100% i en periode på over seks uker arbeider deltid, for eksempel tilsvarende 30% hos arbeidsgiver, må det antas at permitteringsgraden har blitt varig redusert til 70 %. Med andre ord at permitteringen er delvis avsluttet. Dersom arbeidsgiver på et senere tidspunkt ønsker at den ansatte går tilbake til for eksempel 100% permittering, vil det kunne være krav om blant annet nye drøftelser og nytt permitteringsvarsel. Dette innebærer ny arbeidsgiverperiode for arbeidsgiver. Dette må imidlertid vurderes i den enkelte situasjon.

Hvor langt varsel skal en permittert ansatt få før arbeidsgiver kan kreve at de stiller på arbeidsplassen igjen? Det kan du lese her: Hvilke regler gjelder ved avslutning av permittering?

Vikarer – andre regler

Dersom en permittert ansatt vikarierer for en som har lovlig fravær, eksempelvis for en kollega som er i foreldrepermisjon, gjelder ikke reglene ovenfor om opphør av permittering ved arbeid utover seks uker. En permittert ansatt kan følgelig bli tatt inn igjen i arbeid uten at permitteringen vil anses opphørt dersom det er for å vikariere for en annen ansatt som har lovlig fravær.

Sykemelding og permittering – det kan få store konsekvenser

Dersom en ansatt både er sykmeldt og permittert, kan vedkommende ha rett på både sykepenger og dagpenger. Dette avhenger av om den ansatte oppfyller både kravene til sykepenger og dagpenger i folketrygdloven. Siden kravene som stilles for å ha rett til dagpenger og sykepenger også er forskjellige, kan imidlertid en permittert ansatt som blir sykemeldt i ytterste konsekvens bli hardt rammet økonomisk.
Forenklet forklart er ett av kravene som for tiden stilles til å ha rett på dagpenger at arbeidstiden er redusert med 40 %. Om en ansatt som er permittert blir sykemeldt, avhenger det blant annet av sykemeldingsgraden om vedkommende vil miste retten til dagpenger. For å ha rett til sykepenger, er det videre enkelte andre krav på som må være oppfylt, eksempelvis at den ansatte i utgangspunktet
må ha vært i arbeid i mer enn fire uker forut for sykemeldingen.

En av konsekvensene av regelverket slik det i dag er utformet, er at en permittert ansatt som blir delvis sykmeldt, kan miste retten til dagpenger selv om vedkommende faktisk kan arbeide delvis. Dette vil selvsagt kunne få store økonomiske følger for dem det gjelder, og det er derfor viktig å sette seg inn i hva som gjelder for den situasjonen man selv er i.

Dersom du har spørsmål om du kan jeg arbeide selv om du er permittert, sykemelding eller andre arbeidsrettslige spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss. Det er stadig endringer i regelverket grunnet den pågående koronasituasjonen, og vi er oppdaterte på hvilke regler som gjelder for deg i din situasjon – både om du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Send e-post til post@advokatlippestad.no eller ring 22 94 10 20.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search

Hvilke regler gjelder ved avslutning av permittering?Tinnitus