Når har ansatte krav på overtidsbetaling?

 In Artikler

Det er mange som er usikre på når ansatte har krav på overtidsbetaling, og hvor mye overtidsbetaling den ansatte har krav på. Arbeidsmiljøloven fastsetter noen minstekrav, men mange ansatte har bedre rettigheter gjennom enten tariffavtale eller avtale direkte med arbeidsgiver. I denne artikkelen skal vi gi en oversikt over reglene som gjelder.

For det første: Hva er overtid?

Overtid er den arbeidstiden en ansatt har jobbet utover de såkalte alminnelige grensene for arbeidstid.

Hva som anses som alminnelig arbeidstid avhenger av hva slags type stilling og arbeidstidsordning den enkelte ansatte har. For vanlig dagarbeidere er imidlertid grensene for alminnelig arbeidstid:

  • Daglig alminnelig arbeidstid: 9 timer
  • Ukentlig alminnelig arbeidstid: 40 timer

Dette betyr at det er først når en ansatt har arbeidet mer enn ni timer i løpet av én dag, eller mer enn 40 timer i løpet av én uke, at den ansatte har arbeidet overtid.

Merarbeid – hva er det?

Hvordan henger imidlertid dette samme med at de fleste av oss har en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer?

Bakgrunnen for at de fleste av oss har en arbeidstid på 37,5 timer per uke, er som regel fordi man har en daglig lunsjpause på 30 minutter som i de aller fleste tilfeller ikke skal være betalt – altså at den ikke inngår i beregning av arbeidstiden vår.

Noen ansatte har også enten ved avtale med arbeidsgiver eller gjennom en tariffavtale avtalefestet at noe lavere ukentlig arbeidstid enn det som er arbeidsmiljølovens utgangspunkt.

Dersom en ansatt har en ukentlig avtalt arbeidstid på 37,5 timer og en uke arbeider 39 timer, vil den ansatte ha arbeidet 1,5 time mer enn den avtalte arbeidstiden. Den alminnelige arbeidstiden er imidlertid 40 timer per uke.

Selv om det kan være lett å tenke at de 1,5 timene er overtid, er ikke dette riktig. Det er imidlertid merarbeid, og den ansatte har selvsagt krav på vanlig lønn / avspasering for slike merarbeideide timer. Overtidsbetaling har den ansatte imidlertid ikke krav på.

(PS: Ingen regel uten unntak sier man ofte! Noen ansatte kan ha krav på overtidsbetaling også for merarbeid – dette skal vi snakke litt mer om lenger ned).

Overtidstillegg – hvor mye har man krav på?

Arbeidsmiljøloven bestemmer at overtidstillegget skal være på minimum 40 %.

Det betyr at dersom en ansatt har en timelønn på 200 kr, vil overtidstillegget bli 80 kr. Det vil si at den ansatte for overtidstimene vil ha en total timelønn på kr 280 pr overtidstime.

Rett til å avspasere overtidstimer

Det kan skriftlig avtales at overtidstimer kan avspaseres time for time. Dersom en ansatt har opparbeidet seg 15 overtidstimer, kan det følgelig avtales at den ansatte tar fri et par arbeidsdager.

Overtidstillegget på minimum 40 % skal imidlertid alltid utbetales. En ansatt som ønsker å avspasere overtiden får med andre ord fri tilsvarende det antall overtidstimer vedkommende har opptjent, men får samtidig utbetalt 40 % av timelønnen for disse timene.

Avtale med arbeidsgiver og tariffavtaler

Arbeidsmiljøloven er en «minstekravslov». Det betyr at det ikke er lov til å avtale dårligere rettigheter for de ansatte med mindre det følger direkte av loven at dette er lov. Det er imidlertid alltid lov til å gi de ansatte bedrerettigheter enn det som følger av loven.

Det er mange arbeidsgivere som gir de ansatte bedre overtidsrettigheter enn det som følger av arbeidsmiljøloven. Dette er ofte gjennom tariffavtaler, men det er også mange arbeidsgivere som ikke har tariffavtaler som velger å gi de ansatte bedre rettigheter gjennom for eksempel den individuelle arbeidsavtalen eller gjennom bestemmelser i personalhåndbøker.

For eksempel kan det avtales at overtidskompensasjonen skal være mer enn 40 %. Ofte skilles det også mellom overtid som foregår i ukedagene (mandag-fredag), og overtid som finner sted på helge- og høytidsdager.

Det kan også være avtalt at det gis overtidskompensasjon også for det som etter arbeidsmiljøloven vil anses som «merarbeid». Det er derfor viktig at både arbeidsgivere og ansatte har oversikt over eventuelle tariffavtaler og særskilte rettigheter som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

Unntak – alminnelig arbeidstid

Unntak fra grensene for alminnelig arbeidstid finnes i arbeidsmiljøloven, men kan også finnes i tariffavtaler.

For enkelte skift- og turnusarbeidstidsordninger fastsetter eksempelvis arbeidsmiljøloven at den alminnelig daglige arbeidstiden ikke skal overstige ni timer og at den ukentlige arbeidstiden ikke skal overstige 38 timer. For de arbeidstakergruppene som faller inn under disse bestemmelsene vil det si at de etter arbeidsmiljøloven har krav på overtidsbetaling dersom de arbeider mer enn ni timer i løpet av én dag eller mer enn 38 timer i løpet av én uke.

For såkalt helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, samt for arbeid som foregår under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord gjelder det enda strengere regler. For disse arbeidstakergruppene skal den daglige alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og den ukentlige alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 36 timer.

Dette vil si at dersom en gruvearbeider (som ikke har bedre rettigheter gjennom tariffavtale eller avtale med arbeidsgiver) én uke arbeider som følger:

Mandag: 9 timer

Tirsdag: 8 timer

Onsdag: 10 timer (én overtidstime)

Torsdag: 6 timer

Fredag: 6 timer

Totalt: 39 timer (tre overtidstimer)

Vil vedkommende ha arbeidet totalt fire overtidstimer i løpet av denne uken.

Dersom vedkommende er en «vanlig» ansatt som ikke er vernet gjennom de lavere grensene for daglig / ukentlig arbeidstid, vil vedkommende kun ha arbeidet én overtidstime denne uken.

Advokatfirmaet Lippestad bistår både arbeidsgivere og ansatte med alle arbeidsrettslige problemstillinger. Det er bare å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search