Står du i fare for å miste jobben?

 In Artikler

Det kan være mange grunner til at man står i fare for å miste jobben. En ting er om arbeidsgiver har behov for å nedbemanne. Det er noe annet om arbeidsgiver ikke er fornøyd med arbeidsinnsatsen din, eller om det har skjedd noe annet på arbeidsplassen som gjør at arbeidsgiver ønsker å si deg opp. Ofte hender det imidlertid at arbeidsgiver hverken har grunnlag for å si deg opp eller overholder de strenge reglene som gjelder. Så hva bør du gjøre om du står i fare for å bli sagt opp?

Pass på at rettighetene dine blir ivaretatt

Det gjelder strenge krav til hvordan arbeidsgivere må gå frem for å kunne si deg opp på en lovlig måte. En ting er at arbeidsgiver må kunne dokumentere at de har et saklig grunnlag slik at du kan miste jobben. Selve oppsigelsesprosessen og hvordan de ansattes rettigheter skal ivaretas stilles det også strenge krav til. Dette gjelder også ved avskjed. Avskjed betyr at du mister jobben med umiddelbar virkning uten at det gjelder noen oppsigelsesfrist som ved en «vanlig» oppsigelse.

Erfaringsmessig ser vi at mange arbeidstakere dessverre ikke har oversikt over hvilke rettigheter de har. Dette kan føre til at du ikke får det du har krav på. Siden enkelte arbeidsgivere heller ikke har nok kunnskap om reglene, opplever vi med jevne mellomrom at oppsigelser som gis viser seg å være ulovlige. Dette kan utløse rett til å kreve erstatning, men her gjelder det lovbestemte frister det er viktig å overholde.

På hvilket grunnlag kan arbeidsgiver si meg opp?

Det kan være mange årsaker til at arbeidsgiver ønsker å si deg opp. Det skal imidlertid en del til for at arbeidsgiver vil ha et saklig og lovlig grunnlag slik at det går så langt som at du kan miste jobben.

Virksomhetens forhold

For det første kan arbeidsgiver si deg opp på bakgrunn av det som kalles «virksomhetens forhold», eksempelvis at den økonomiske situasjonen i virksomheten medfører at

Les mer om dine rettigheter ved nedbemanning her

Arbeidstakers forhold

Dersom arbeidsgiver vurderer å si deg opp på annet grunnlag, vil dette som regel være grunnet det som kalles «arbeidstakers forhold». Dette vil si at arbeidsgiver mener at de har grunnlag for å si deg opp grunnet forhold du selv er ansvarlig for.

Dette kan for eksempel være:

  • dårlige arbeidsprestasjoner
  • gjentatte pliktbrudd som at du nekter å utføre arbeidsoppgaver eller overholde interne rutiner
  • økonomiske misligheter
  • trakasserende adferd mot kolleger eller andre
  • illojal opptreden

Det skal en del til for at enkeltstående hendelser vil være tilstrekkelig for å avslutte ditt ansettelsesforhold, men det kan skje. Om forholdet er alvorlig, vil det også kunne tenkes å foreligge avskjedsgrunnlag.

Dersom du har vært hel eller delvis sykmeldt i over 12 måneder, kan sykefraværet ditt i seg selv også utgjøre saklig oppsigelsesgrunnlag. Her gjelder det imidlertid strenge krav som arbeidsgiver må overholde.

Oppfølging og dokumentasjon

Som oftest må de negative forholdene ha vedvart over noe tid for at arbeidsgiver skal ha tilstrekkelig oppsigelsesgrunnlag. Det er ikke nok å ha prestert litt dårlig på eksempelvis ett prosjekt, om arbeidstaker ellers har gjort en god jobb og er pliktoppfyllende. I tillegg må også arbeidsgiver kunne dokumentere at det faktisk foreligger saklig oppsigelsesgrunnlag.

Hva som anses som god nok dokumentasjon avhenger av den konkrete saken. Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver kan dokumentere at problemet er tatt opp med deg og at du har blitt gitt tilstrekkelig med tid til å korrigere din atferd.

En slik dialog mellom dere vil også avdekke eventuelle misforståelser mellom dere, og også avdekke mulige løsninger eller årsaker til problemet. Presterer du dårlig på jobb for tiden fordi du for eksempel har blitt tildelt arbeidsoppgaver du ikke har fått nok opplæring i? Kanskje er det arbeidsgiver som ikke har oppfylt sine forpliktelser til å tilrettelegge arbeidet godt nok? Er det forhold ved arbeidsmiljøet som er medvirkende til problemet? Eller har det oppstått alvorlig sykdom i familien din som gjør at du rett og slett ikke klarer å fokusere på jobben for tiden? Kan løsningen være alternative arbeidsoppgaver, mer opplæring eller tettere oppfølging en periode? Kanskje arbeidsgiver har misforstått noen situasjoner, eller det kan være at det er du som rett og slett må skjerpe deg fremover?

Uten at det har vært en forutgående dialog mellom dere, kan hverken du eller arbeidsgiver med sikkerhet vite at det foreligger saklig grunnlag for oppsigelse. Det er videre viktig – spesielt for arbeidsgivers del – at det foreligger dokumentasjon fra for eksempel medarbeider- og oppfølgingssamtaler. Også eventuelle tidligere advarsler du har fått og andre former for dokumentasjon vil kunne tenkes å måtte foreligge før arbeidsgiver vil ha grunnlag for å si deg opp.

Jeg står i fare for å miste jobben – hva bør jeg gjøre?

Vi ser ofte at arbeidsgivere ikke har et tilstrekkelig oppsigelsesgrunnlag og/eller at arbeidsgiver ikke følger de strenge reglene for fremgangsmåte som gjelder i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver kan eksempelvis ikke bestemme seg for å si deg opp før det har vært gjennomført et såkalt drøftelsesmøte med deg, og du skal på forhånd få vite hva drøftelsesmøtet skal handle om og ha blitt informert om at du har rett til å ha med deg en rådgiver (typisk tillitsvalgt eller advokat).

Om du er usikker på om oppsigelsesprosessen foregår på en riktig måte, eller om du er usikker på om dine interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, kan det være lurt å få hjelp.

En rådgiver kan passe på at dine interesser blir godt ivaretatt. I mange tilfeller vil også arbeidsgiver si seg villig til å dekke utgifter til for eksempel advokat helt eller delvis. Det kan derfor være klokt å ta kontakt med noen som kan bistå deg for å høre om og hvordan du eventuelt kan få hjelp.

Jo tidligere en rådgiver blir kontaktet, jo enklere vil det være for rådgiveren å hjelpe deg. Dersom du allerede har mottatt en oppsigelse og du er usikker på om oppsigelsen er saklig og lovlig, kan det være grunnlag for å bestride oppsigelsen. Her gjelder det imidlertid korte frister til for eksempel å kreve forhandlinger med arbeidsgiver, så ikke vent for lenge.

Vi  i Advokatfirmaet Lippestad bistår ofte arbeidstakere som står i fare for eller har blitt sagt opp. Det er bare å ta kontakt med oss for å se hva som eventuelt kan gjøres i din sak.

Artikkelen er ajour i henhold til gjeldende lovgivning per 22.2.2019

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Nedbemanning for arbeidstakereferie, 60 år