Følger Norges domstoler praksis fra menneskerettsdomstolen i barnevernrettslige saker?

 In Nyheter

Få uker etter at menneskerettsdomstolen (EMD) fastslo at Norge i en sak kaldt Strand Lobben-avgjørelsen, har krenket retten til familieliv i en sak om tvangsadopsjon, har Høyesterett sluppet igjennom fire saker til behandling. Sakene har vært til behandling fra 4- 7 februar. En avgjørelse i de fire sakene kan få stor betydning for rettspraksis i fremtiden.

Overkjøres biologiske foreldres rettigheter og muligheter til å ha samvær med barna?

Det spørsmålet Strand Lobben avgjørelsen handler om, er hvordan norske myndigheter skal vurdere spørsmålet om midlertidighet ved omsorgsovertakelse. Norsk praksis har normalt lagt opp til at omsorgsovertakelser blir langvarige. Noe som påvirker omfanget av samværet med biologiske foreldre. EMD har gjentatte ganger sagt at en omsorgsovertakelse skal være midlertidig. I Norges domstoler har man stort sett lagt til grunn at det skal være et langvarig tiltak.

Konkret handler disse sakene om barn som tas fra sine biologiske forelder, tvangsadopsjon og begrenset samvær. Norge har tapt i flere saker som handler om varig omplassering og hvor fort dette skal skje. Slik dette praktiseres i Norge i dag vil en tilbakeføring tilbake til biologisk mor og/eller far i praksis bli umulig.

EMD bestrider ikke at barnevernet av nødvendige årsaker må fjerne barna fra biologiske foreldre, men de mener likevel at dette må skje på en måte som gir biologiske foreldre en sjanse i fremtiden.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search