Hvilke regler gjelder for ferie?

 In Artikler

Uavhengig om det er snakk om sol og sommer i skjærgården, bilferie i Nord-Norge eller en tur utenlands, gleder de aller fleste av oss til å kunne nyte late feriedager etter et tøft år. Som ansatt har man krav på et visst antall årlige feriedager i løpet av ett år, men hvilke regler gjelder for antall feriedager? Og kan en ansatt alltid kreve å få tatt ut ferie når den ansatte vil?

Hvor mye ferie har en ansatt krav på?

Det er ferieloven som i utgangspunktet bestemmer hvor mange feriedager en ansatt har krav på. Etter ferieloven har en ansatt krav på minst 25 virkedagers ferie hvert år. Det som imidlertid er litt rart, er at ferieloven teller med lørdager som virkedager – med andre ord at en arbeidsuke går fra mandag til og med lørdag.

Når loven derfor sier at en ansatt har krav på 25 virkedagers ferie, betyr dette egentlig at den ansatte har krav på ferie i fire uker og én dag når man tenker at en arbeidsuke går fra mandag til og med fredag.

Mange ansatte arbeider imidlertid hos en arbeidsgiver hvor det gjelder en tariffavtale. For en del år siden ble det slik at ansatte som er underlagt en tariffavtale som hovedregel har krav på fem ukers ferie.

Det er imidlertid vanlig at arbeidsgivere gir de ansatte rett på fem ukers ferie også selv om arbeidsgiver ikke skulle være bundet av en slik tariffavtale. Det er derfor mest vanlig at ansatte i Norge har krav på fem ukers årlig ferie.

Det gjelder egne regler for ferie og feriepenger fra og med det året en ansatt fyller 60 år. Da vil man blant annet ha krav på en ekstra ferieuke – ofte kalt «senioruken». 

Når kan en ansatt kreve å få ferie?

På tross av hva mange tror, er det ikke slik at en ansatt kan bestemme fullt ut når vedkommende faktisk skal ha ferie. Det er ofte arbeidsgiver som har det siste ordet når ferielister skal lages på arbeidsplassen, men arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte ferielistene med de ansatte. Ansatte kan kreve å få vite om feriefastsettingen så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien, med mindre det foreligger særlige hindringer for slik tidlig varsling.

En ansatt har imidlertid krav på å få lov til å ta ut tre ukers sammenhengende ferie i perioden 1. juni – 30. september. Dette kalles ofte for «hovedferieperioden». Dersom den ansatte og arbeidsgiver ikke blir enige om når i hovedferieperioden disse tre ukene skal tas ut, er det arbeidsgiver som vil kunne bestemme tidspunktet for ferien.

Ut over dette kan ikke den ansatte nødvendigvis kreve å få tatt ut resten av ferien sin når som helst i løpet av året. Det er særlig hensynet til den daglige driften og behovet for et visst antall ansatte på jobb som vil være gode grunner for at arbeidsgiver ikke alltid ønsker eller kan gi den ansatte ferie etter den ansattes ønsker.

En ansatt kan imidlertid kreve å ta ut én uke og én feriedag sammenhengende i løpet av ferieåret. For de som kun har ferie etter ferieloven (altså totalt fire uker og én dag) vil dette utgjøre hele «restferien».

For de ansatte som har krav på totalt fem ukers ferie (enten fordi de har krav på dette gjennom tariffavtale eller ved avtale med arbeidsgiver), vil disse også kunne kreve å ta ut én uke og én dag sammenhengene i løpet av ferieåret utenom hovedferieperioden. De «ekstra» restferiedagene kan den ansatte ikke kreve å ta ut sammen med den øvrige restferien.

For «senioruken» gjelder det egne regler for når denne kan tas ut.

Må man som ansatt ta ut ferie?

Arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å sørge for at den ansatte tar ut ferien sin hvert år. Den store hovedregelen er derfor at en ansatt er nødt til å ta ut alle feriedagene sine hvert år, og det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at dette faktisk skjer.

Det finnes noen få unntak fra dette:

  • Den ansatte har ikke opptjent nok feriepenger

Dersom den ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, for eksempel fordi den ansatte ikke arbeidet hele fjoråret, kan den ansatte nekte å ta ut feriedager som de opptjente feriepengene ikke «dekker». Ansatte i Norge får ikke lønn under ferie, men mottar istedenfor feriepenger som kompensasjon. Dersom man ikke har opptjent nok feriepenger til å dekke lønnsbortfallet for hele ferien, kan ikke arbeidsgiver tvinge den ansatte til å ta ferie om den ansatte ikke ønsker å ta seg råd til «ubetalt ferie».

Vil du vite mer om feriepenger og beregningen av dette, kan du lese mer her.

  • Den ansatte ønsker å overføre feriedager

Av og til ønsker ikke den ansatte å ta ut all ferien sin, kanskje fordi den ansatte heller ønsker å ta ut mer ferie året etter. Arbeidsgiver og den ansatte kan av den grunn skriftlig avtale at maksimalt to ukers ferie kan overføres til neste år.

På samme måte kan det skriftlig avtales mellom arbeidsgiver og den ansatte at inntil to ukers ferie kan tas ut på forskudd. Med andre ord at den ansatte tar ut inntil to ukers av neste års ferie i løpet av inneværende år.

  • Den ansatte har ikke fått avviklet ferie

Dersom den ansatte av ulike grunner ikke har rukket å ta ut ferie, for eksempel på grunn av sykefravær eller foreldrepermisjon, skal disse feriedagene også overføres til neste året.

Dersom det er arbeidsgiver sin feil at den ansatte ikke har fått tatt ut ferien sin, kan den ansatte ha krav på erstatning i tillegg til at feriedagene skal overføres til neste år.

Hva med nyansatte som starter midt i året?

Hovedferieperioden hvor ansatte kan kreve å få tatt ut tre ukers ferie, går som nevnt fra 1. juni til 30. september. Hva med ansatte som starter i jobben midt i denne perioden? Har de også krav på å få tatt ut tre uker i denne perioden? Og har ansatte krav på full ferie (fire uker og én dag / fem uker) når de for eksempel starter i stillingen i mars?

Alle ansatte som starter i jobben senest 30. september i ferieåret, har rett til alle feriedagene sine. Dersom den ansatte allerede har tatt ut alle eller noen av feriedagene sine hos sin tidligere arbeidsgiver, er det kun de resterende feriedagene den ansatte kan kreve å få tatt ut hos den nye arbeidsgiveren.

Om den ansatte begynner i jobben etter 30. september i ferieåret, har den ansatte kun rett på én ukes ferie. Også her er det forutsatt at den ansatte ikke allerede har tatt ut alle feriedagene sine hos sin tidligere arbeidsgiver.

Dersom den ansatte begynner i jobbet etter 15. august i ferieåret, men før 30. september, kan vedkommende imidlertid ikke kreve å få avviklet tre ukers ferie i løpet av hovedferieperioden uten arbeidsgivers samtykke til dette.

God ferie!

Vi har lang erfaring med arbeidsrett og bistår både ansatte og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, inkludert spørsmål om ferie. Dersom du lurer på hvordan vi kan bistå deg eller din virksomhet er det bare å ta kontakt på e-post eller tlf 22 94 10 20.

Denne artikkelen ble først publisert i 2019. Artikkelen er oppdatert i juni 2021. 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search