Permittering eller oppsigelser – hvor går grensen?

 In Artikler, Nyheter

Permittering er et midlertidig tiltak som er ment å avhjelpe virksomheten når det oppstår et tidsbegrenset behov for redusert bemanning. Dersom problemene viser seg å være varige, kan din virksomhet være forpliktet til å foreta oppsigelser. Men det er ikke alltid lett å avgjøre når det er saklig grunnlag for permittering, og når nedbemanning dessverre er det riktige.

Hva er saklig grunnlag for permittering?

For at det skal kunne foretas permittering, må det foreligge saklig grunnlag. Ved permittering blir arbeidsforholdet midlertidig satt på pause, men det er forutsatt at arbeidsforholdet skal gjenopptas som vanlig når utfordringene passerer. Den ansatte mister med andre ord ikke sin stilling. Permittering anses derfor å være et mye mindre inngripende tiltak for den ansatte enn å bli sagt opp på tross av at permittering har store økonomiske konsekvenser for dem det gjelder.

Permittering er med unntak av Lov om lønnsplikt under permittering, ikke lovregulert. Det er tariffavtaler og langvarig praksis som fastsetter reglene som må følges.

Det er nå enighet om en krisepakke for næringslivet som også omfatter reduksjon av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering samt ansattes rettigheter ved permittering – se her for en oppsummering.

Siden ansettelsesforholdet fortsatt eksisterer ved permittering, skal det mindre til for at det foreligger saklig grunnlag for permittering enn om din virksomhet skulle foretatt oppsigelser. Om det foreligger forhold som gjør at din virksomhet eller organisasjon opplever at det ut fra et bedriftsøkonomisk perspektiv ikke vil være grunnlag for full drift slik at hele eller deler av arbeidstokken ikke kan sysselsettes for et avgrenset tidsrom, vil det sies å foreligge saklig grunnlag.

Koronautbruddet og dets konsekvenser har stor negativ innvirkning på næringslivet, og det er på det rene at flere og flere virksomheter vil oppleve behov for permitteringer. Mange virksomheter opplever allerede store utfordringer med tilgang på råvarer, i tillegg til at mange bransjer som hotellnæringen mottar svært mange avbestillinger. I mange bransjer er fremtiden usikker.

Videre er det ikke alle arbeidsplasser hvor man kan redusere smitterisikoen og sikre videre drift ved eksempelvis å pålegge de ansatte hjemmekontor. Spesielt for disse virksomhetene vil permitteringer kunne bli et nødvendig onde i tiden fremover.

Hva er saklig grunnlag for oppsigelser grunnet virksomhetens forhold?

For å kunne gå til oppsigelse grunnet virksomhetens forhold – altså nedbemanning – må det foreligge saklig grunnlag i henhold til reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven.

Selv om det ikke er nødvendig at det foreligger «røde tall» for at det skal foreligge grunnlag for oppsigelser grunnet virksomhetens forhold, må det foreligge saklige og forsvarlige vurderinger som tilsier at virksomheten ut i fra et bedriftsøkonomisk og markedsmessig synspunkt har saklig behov for kostnadsreduserende tiltak. I denne vurderingen må det også vurderes hvorvidt det foreligger annet passende arbeid å tilby de ansatte, eller om det er andre tiltak som kan iverksettes som er mindre inngripende enn oppsigelser.

Ved oppsigelser grunnet virksomhetens forhold, er det viktig at arbeidsmiljølovens krav til saklig grunnlag samt de krav som stilles til saksbehandlingen og prosessen ivaretas. Dersom arbeidsgiver ikke overholder de strenge kravene som stilles til nedbemanningsprosesser, kan dette utløse store erstatningskrav fra arbeidstakere som hevder seg ulovlig sagt opp.

For virksomheter som står i en allerede vanskelig situasjon vil det kunne ha store negative økonomiske konsekvenser å trå feil. Det vil derfor være klokt å få bistand fra noen som har juridisk kompetanse og erfaring fra større nedbemanningsprosesser før man igangsetter prosesser i egen virksomhet. Blir det først gjort feil, vil det være vanskelig å forhindre negative konsekvenser i etterkant om man ikke er kjapt ute.

Når må vi foreta oppsigelser fremfor å fortsette med permitteringer?

Vurderingen av hvorvidt forholdene i virksomheten er av en slik art at det ikke lenger kan sies å foreligge saklig grunnlag for permitteringer, hvilket vil si at oppsigelser må vurderes, kan være svært vanskelig i praksis.

Hovedvurderingstemaet vil være hvorvidt utfordringene fortsatt kan sies å være av forbigående karakter, og at man anser det som sannsynlig at forholdene vil bedre seg i en ikke så altfor fjern fremtid. Permittering skal jo kun benytte dersom det er grunn til å tro at problemene er kortvarige, og at det er lys i enden av tunnelen.

Det som kan gi en pekepinn, er at de fleste tariffavtaler fastslår at permittering ikke skal benyttes utover en periode på seks måneder med mindre partene (arbeidsgiver og de tillitsvalgte) er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunnlag for videre permitteringer. Det kan være forhold som tilsier at permitteringer utover et halvt års tid vil kunne være saklige, men det avhenger helt av de konkrete utfordringene virksomheten møter og hva som er til enhver tid foreliggende prognoser. Mange virksomheter kan imidlertid oppleve at nedbemanning må igangsettes på et mye tidligere tidspunkt enn seks måneder.

I den veldig spesielle tiden mange virksomheter nå er utsatt for, vil vurderingen til dels også avhenge av når det er forventet at tiltak og retningslinjer fra myndighetene vil bli lempet. Dette avhenger igjen av hvorvidt tiltakene som nå er igangsatt vil bremse videre smitteutbrudd. Din virksomhet bør fortløpende vurdere hvorvidt permittering skal opprettholdes eller om det er behov for å foreta oppsigelser.

I alle tilfeller er vårt klare budskap at dere må overholde de alle pålegg og oppfordringer fra myndighetene slik at vi sammen kan bidra til å bekjempe koronautbruddet og minimere videre smitte.

Vi bistår arbeidsgivere og organisasjoner

Har du spørsmål vedrørende arbeidsgiveransvar, permittering og oppsigelse på bakgrunn av koronaviruset, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi bistår arbeidsgivere og organisasjoner løpende gjennom den vanskelige situasjonen. Send e-post til post@advokatlippestad.no eller ring 22 94 10 20.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search